AR0021A7-Baixos A7

00 021 A7 BAIXOS. BADALONA. 2000 2.200M2
  Museum in autoway side. design development

AR0021A7-00-EQUIP.jpg

Es sotes de les vies ràpides que creuen la nostra ciutat. Un cas: el tram de l’autopista Barcelona-Mataró en el seu pas per Sant Adrià del Besòs, entre vivendes molt apropades.
Es proposa com a sistema d’rdenació, un passeig mueseu amb la possibilitat de ser visitat en cotxe.
L’actuació contempla un terra, del sota fins a l’espai entre vivendes.
La via ràpida es transforma, al carenar-la, en un segon element e sostre.
La claredat dels dos elements i una especial geometria convertiean l’espai, de costat a costat, en una continuitat. Uns “braços-rampa” que penetren fan possible el recorregut en vehicle, tanquen uns petits pàrquings. Des d’aquí també s’accedeix al passeig-museu i a les vivendes. Quan els vehicles desapareixen passen de rampes a llocs d’activitats (mercats, cinemes, festes,…)
E terra un abombament. Una zona més propia de passeig museu en el centre, la repetició d’una seneta permet l’aparició de petites pestanyes on colocar-hi les peces. Les altres zones, a les bandes, seran ajardinades: arbres, bancs, petits punts de llum… estaran a diferent nivell de carrer principal i molt relacionades amb les vivendes.
L’autopista carenada. El sostre d’aquest passeig museu absorbeix el soroll, il·lumina i amaga, per uns lluernaris deixa passar la llum sota la via.
Es bonic pensar com conviuen: un abombament que varia, una rampa amb multiples possibilitats, un sostre carenat, un Chillida, un Brancussi, un Miró, un nen amb la seva mare, aquella parella d’enamorats…

AR0021A7-01-EQUIP.jpg

AR0021A7-02-EQUIP.jpg

AR0021A7-03-EQUIP.jpg

AR0021A7-04-EQUIP.jpg

AR0021A7-05-EQUIP.jpg

UR2000PN-CPOBLENOUHIBRIDS AVILA

00 070 POBLENOU HIBRIDS. BARCELONA. 2000 50.000M2
  Master plan in the Poblenou district competition

UR2000PN-01_EQUIP.jpg

HIBRIDS
L’ocupació total, ubicació d’un volum edificat sense tipologies apriorístiques, es duu a terme mitjançant l’estratificació d’usos. Això genera diversos nivells d’intervenció -cotxes, nous usos industrials, buit públic, habitatges- definint-se el teixit de cadascun d’ells des de l’aplicació de lleis -circulació, continuïtat, desplaçament, proporcionalitat volumètrica- que els transformarà en macroestructures flexibles.
La priorització del buit urbà continu d’escala local resultat de la fase anterior, fa replantejar la ubicació de l’edificació. Reprenent el procés de reciclatge de les edificacions existents, contemplat des de l’inici , es procedéis a consolidar-les. Unes carcasses perimetrals que envolten les velles edificacions deixant-les encara lligades per la façana a la continuïtat de l’Eixample, que d’aquesta manera s’introdueix, acabant-se, al buit públic.

Tres fases d’una proposta pel carrer Àvila al Poble Nou
Es qüestiona el futur del carrer àvila, eix muntanya-mar, de pendent no continua cap el mar -degut a l’estratificació de les vies transversals -gran via i cinturó litoral-, ubicada enmig d’una àrea d’Eixample Cerdà d’usos mixtes, ubicada aquesta a la ciutat de barcelona, la qual forma part del paisatge de la metropoli litoral. Les diverses ubicacions d’Àvila el defineixen com a carrer que pertany a una franja densament construïda entre mar i muntanya -ubicació litoral-, que pertany a una estructura viària d’Eixample Cerdà -ubicació ciutat- i que presenta una posició casualment central respecte a l’area d’usos mixtes i tipologies edificatòries diverses -ubicació Poble Nou-.
Tendim cap a la consolidació de totes les estructures existents o cap al projecte basant-se en paisatges que encara no son?
La proposta vol distingir entre fets permanents -orientació, estructura litoral, topografia Eixample desdibuixada pel desdoblament de les vies- i fets circumstancials -parcel.lacions, edificacions, alineacions, tipologies- com a inputs de diferent grau a l’hora de plantejar hipòtesis de desenvolupament. La proposta general vol generar nous teixits atipològics a parter de l’aplicació d’estratègies, no estrictament funcionals, que defineixin la seva pròpia forma, el seu paisatge. La proposta no es vol imposar sobre el territori sobtadament, sempre s’imagina un paisatge mutant.

UR2000PN-02_EQUIP.jpg

UR2000PN-03_EQUIP.jpg

UR2000PN-04_EQUIP.jpg

UR2000PN-05_EQUIP.jpg

UR2000PN-06_EQUIP.jpg

UR2000PN-07_EQUIP.jpg

UR2000PN-08_EQUIP.jpg

UR2000PN-09_EQUIP.jpg

UR2000PN-10_EQUIP.jpg

UR2000PN-11_EQUIP.jpg

UR2000PN-12_EQUIP.jpg

UR2000PN-13_EQUIP.jpg

UR2000PN-14_EQUIP.jpg

UR2000PN-15_EQUIP.jpg

UR2000PN-16_EQUIP.jpg

UR2000PN-17_EQUIP.jpg

UR2000PN-18_EQUIP.jpg

AR03039BP-University General Library of the Balears Islands (Zetta)

03 039 UNIVERSITY LIBRARY ZETTA. BALEARS IS. 2003 9.310M2
  University General Library of the Balears Islands competition

AR3039BP-00-EQUIP.jpg

La biblioteca es el “lugar central” que necesita un campus. Sin embargo, para conseguir esto no es suficiente la centralidad del emplazamiento y el carácter representativo del edificio. Es necesario que el edificio intervenga en el paisaje propuesto en el Plan Especial, construyendo puerta y final de esta gran penetración central de la antigua zona húmeda y estableciendo el vínculo entre este parque y el anillo de edificios, afirmándose mutuamente y construyendo el centro de la Universidad.
Dos suaves rampas sobrevuelan, redibujándolo, el trazado sinuoso de la antigua Font de la Vila. Cruzan en diagonal el solar uniendo las esquinas de las C/Mallorca y C/Formentera , (próxima al edificio de Son Lledó) y la esquina de la C/Cabrera con el aparcamiento. Estas rampas confluyen en un balcón central elevado una planta por encima del terreno natural. Por debajo se desliza, intacto, el paisaje de zona húmeda que acompaña a la Font de la Vila, caracterizando el espacio libre próximo al edificio. Rampas peatonales y escaleras comunican el jardín inferior con la plataforma superior, recogiendo los caminos peatonales que, cruzando el parque se dirigen a la biblioteca Este balcón cubierto, que mira sobre el gran parque, será el acceso a la Biblioteca. Se ofrece a todos los usuarios del Campus como espacio de relación, incluso de trabajo. Es la actividad y el movimiento de la gente lo que caracteriza la fachada del edificio, dándole la dimensión de espacio público central.
Este balcón da paso a los espacios de acogida: el vestíbulo de acceso y zona de circulación de los usuarios. Toda esta parte central, en la que están la escalera y ascensores públicos tiene doble altura, iluminándose a norte desde la cubierta y es apropiada para exposiciones y actividades públicas que incluso pueden trasladarse al balcón exterior de acceso. El mostrador de información y préstamo enlaza estos espacios, girando alrededor de un patio que permite ver el jardín inferior. Distribuye los usos de acuerdo con su necesidad de aislamiento: la lectura informal hacia el sur, con salida  a una terraza protegida por la cubierta, que mira sobre el jardín. La cartoteca, la hemeroteca, la dirección y la administración en la zona central (esta última frente al área y núcleo de comunicaciones verticales del personal) y la biblioteca básica ocupando todo el extremo norte de esta planta de acceso.
La fachada y la cubierta constituyen una única envolvente que sé aterraza para conseguir la iluminación  a norte. La ley de formación de la cubierta define el perímetro y la estructura del edificio. La biblioteca, de planta diáfana, queda encerrada bajo este manto escalonado que deja entrar luz natural difusa y homogénea en toda su superficie.
Situamos la biblioteca especializada en la planta superior, buscando un mayor aislamiento, constituyendo así el final de un recorrido. Está bajo la cubierta y dispone de las mismas características de iluminación natural que la básica. Gira alrededor del patio de acceso, cubriendo el balcón de entrada.
Desde el vestíbulo principal, a través de la escalera y ascensores se accede a la planta inferior, situada al nivel del terreno. Un vestíbulo da paso al resto de las áreas: Hemeroteca, Documentación y Préstamos, Catalogación y Proceso Técnico (Con comunicación al núcleo de acceso de personal).
En la zona norte de esta planta, situada contra la pendiente del terreno, se encuentra el archivo (archivo histórico y fondo antiguo y colecciones) y el área de adquisiciones y depósito general.
El archivo da fachada al patio situado junto al acceso por lo que tiene una zona iluminada naturalmente para trabajo y consulta. Además resulta visible desde la entrada al edificio por la planta superior. Junto al área de adquisición y depósito existe un muelle de carga, accesible para vehículos desde la C/Formentera.

AR3039BP-01-EQUIP.jpg

AR3039BP-02-EQUIP.jpg

AR3039BP-03-EQUIP.jpg

AR3039BP-04-EQUIP.jpg

AR3039BP-05-EQUIP.jpg

AR3039BP-06-EQUIP.jpg

AR3039BP-07-EQUIP.jpg

AR3039BP-08-EQUIP.jpg

AR3039BP-09-EQUIP.jpg

AR3039BP-10-EQUIP.jpg

AR3039BP-11-EQUIP.jpg

AR3039BP-12-EQUIP.jpg

AR04043BI-Bigues

04 043 BIGUES. BIGUES I RIELLS. 2004 2.155M2
  Cultural centre in Bigues design development

AR4043BI-00-EQUIP.jpg

Una falla que a efectes pràctics podriem dir que sempre ha estat allí, un allí que en un cert moment va passar a denominar-se Bigues i Riells, i on més tard es troba amb un escultor, Ferran Capdevila, amb un pronunciat interés pels rellotges de Sol.
L’escultor sap que si a la pedra un l’esculpeix, i al ferro un el fon, doblega o talla, a la terra el que se li pot molt ben fer és excavar-la. Treure’n d’aquí i posar-ne allà, perque la terra, com la matèria, no hi ha Déu que la destrueixi.
Primer teniem la terra, que és una, i gran, però no està massa còmode amb aquesta plenitut feta de tantes diferències i es remou tota ella, grinyola, esbufega i de vegades troba un punt més feble o més susceptible a la decisió. La terra és trenca i les seves parts llisquen, les unes respecte de les altres però intentant infructuosament de separar-se. El resultat és l’evidència d’una composició complexe que queda a la vista de tots. La roba bruta no es renta sempre a casa i mai dins el vestidor.
L’escultor s’hi fixa, clava un bastó a terra, veu que són les cinc i s’asseu a berenar. Les engrunes fan que les fomigues, sempre tant interessades, vinguin a fer-li companyia i li provoquin un pessigolleig que el fa remoure’s una mica. Pensa, aquest és el lloc.
Crida els arquitectes i els hi explica. Fa una escultura del lloc, l’excava, intentant fer entendre als últims en arribar quina és la idea que li volta pel cap. I ells interpreten, i miren la falla, i miren les escultures, i l’escolten. I la falla fa això, i aquest home talla per aquí, doblega, enganxa. I decideixen que ja és hora de començar. L’estratègia és la inversa de la que fa servir la falla per a presentar-se.
Diferents parts d’un programa, totes amb les seves formes, dimensions i peculiaritats vàries, lliurement desenvolupades per falta de restricció. També es podria dir una certa falta de criteri. No és dolent, les coses si no de qualsevol manera sí que poden ser de moltíssimes. Un auditori, sala polivalent, exposicions, restaurant, magatzems, circulacions… Cada element per separat. I ara els convidem a pujar a l’ascensor, donat que és un terreny en pendent. Tothom s’hi estreny tant com pot, girant-se una mica per aquí, apretant amb força per allà, intentant trobar aquella posició si no ideal sí certament còmode per a no tenir que passar l’estona amb l’objectiu d’acabar-la.
El moviment d’ascensió ajuda a que la cosa es vagi reposant i les incomoditats agafin aquell aire de rutina que les fa acceptables per ineludibles.

AR4043BI-01-EQUIP.jpg

AR4043BI-02-EQUIP.jpg

AR4043BI-03-EQUIP.jpg

AR4043BI-04-EQUIP.jpg

AR4043BI-05-EQUIP.jpg

AR4043BI-06-EQUIP.jpg

AR4043BI-07-EQUIP.jpg

AR4043BI-08-EQUIP.jpg

AR4043BI-09-EQUIP.jpg

AR04041IB-IBAVI Calvia

03 041 IBAVI CALVIÀ. 2004 32.050M2
  Housing in Calvià competition

AR4041IB-01-EQUIP.jpg

És una situació extraordinària haver de situar vivenda col·lectiva dins un bosc. Donada aquesta oportunitat la proposta no passa tant per un estilisme arquitectònic sino més per que els futurs habitants comparteixin l’ombra sota els arbres. D’aquesta manera el pla del terreny es vol conservar lliure d’obstacles, fent possible travessar a peu pla tot el solar que esdevé un jardí. En comptes de dividir fisicament l’espai entre cada una de les vivendes l’amplitut de la pineda esdevé qualitat innegociable, per a tots els habitants i les seves activitats. Però això implica acceptar un cert grau de vida en comú, com la que necessita una barbacoa o certs esports d’equip, quan la realitat diu que costa compartir fins hi tot l’ascensor. Tot són maneres de viure.
VIURE A UN BOSC Les agrupacions de vivendes en blocs o en continus adossats no semblen les més adients. D’aquesta manera, i tenint en compte l’extrema raresa, molt positiva, de la situació donada, proposem forçar lleugerament els usos habituals i evitar qualsevol tendència al minifundi insinuant l’oportunitat de compartir el bosc, conviure també en les activitats a l’exterior, en aquest jardí que ho envolta tot. Es busca el clar entre els arbres per plantar uns pilarets sobre els quals deixar reposar uns pavellons, des dels que mirar tota la pineda que creix al voltant. Les vivendes, agrupades en alçada per sobre de la pinassa i ocupant mínimament el terreny, estan envoltades a les plantes habitades per una gelosia de fusta que ajuda a que les construccions perdin l’escala i es fonguin amb el bosc. L’accés en cotxe s’aturaria en unes àrees d’aparcament que trobaríem al perímetre del solar i des de les que aniries caminant, travessant el bosc, fins a casa teva. Una vegada dins l’habitatge i gràcies a uns tancaments totalment vidriats protegits per aquesta gelosia, tornaries a estar enmig de la pineda, però ara en alçada i amb privacitat. És una manera de viure.

AR4041IB-02-EQUIP.jpg

AR4041IB-03-EQUIP.jpg

AR4041IB-04-EQUIP.jpg

AR4041IB-05-EQUIP.jpg

AR4041IB-06-EQUIP.jpg

AR4041IB-07-EQUIP.jpg

AR04057RU-Rubi Library

04 057 BIBLIOTECA RUBÍ. RUBÍ. 2004 5.00M2
  Public library in Rubí competition

AR4057RU-01-EQUIP.jpg

Ei, neng, que les biblioteques ja no són per llegir. La gent hi va a fer els deures o treballar o estudiar a causa de que les cases que es fan ara no són capaces, fracàs absolut, de que la gent hi pugui trobar un lloc amb la mínima tranquilitat. Que no t’enteras contreras. Les cases són massa petites, la gent fa massa soroll i els televisors sempre van a tota metxa sense tenir necessitat d’orientar els bafles per atronar amb èxit els veins. La part positiva és que les famílies, totes una mica desestructurades, sempre tenen elements disposats a taladrar el cervell dels més joves fet que els avoca a buscar un refugi, fem un refugi, home.
El jubilat avorrit també es passeja per les biblioteques, i en aquestes instal·lacions s’hi llegeix el diari, s’hi pren el solet de l’hivern i la fresca maquinada per soportar la canícula estival. Un bon i necessari servei social. Com que no hi ha classe no hi ha overbooking, perfecte timing. S’hi ha de tenir el Marca, l’Sport, el Mundo Deportivo, l’As i l’arxiu dels Dicen.
Lluernaris o façanaris, i així en comptes de portar la llum de dalt a baix la porten de costat a costat, de nord a sud, de biaix. Conduir la llum longitudinalment, que es passegi per les sales en comptes de caure a plom travessant plantes, i que al final tregui el cap al carrer, a veure què si cou.
L’estructura ordena la posició i recorregut dels tubs de llum. Per introduir la llum dins l’edifici es perforen uns patis amb façana a cada planta. Aquests patis poden anar a buscar la façana al carrer en moments puntuals, d’aquesta manera el pati supera la categoria de perforació vertical per a passar a volum de claror que va a nodrir-se de llum allà on n’hi pot trobar: la coberta i les façanes.
Cors de l’edifici, punts vitals que regeixen la posició de les activitats i de les instal·lacions. Són bosses de llum tant de dia, llum del sol, com de nit, il·luminació artificial. Concentracions que són el centre jeràrquic de l’edifici.
Antic magatzem industrial
Estructura metàl·lica a conservar

AR4057RU-02-EQUIP.jpg

AR4057RU-03-EQUIP.jpg

AR4057RU-04-EQUIP.jpg

AR4057RU-05-EQUIP.jpg

AR4057RU-06-EQUIP.jpg

AR4057RU-07-EQUIP.jpg

AR4057RU-08-EQUIP.jpg

AR4057RU-09-EQUIP.jpg

AR05007AL-Alfafar

05 007 AUDITORIUM ALFAFAR. ALFARAR. 2005 19.495M2
  Auditorium of Alfafar competition

AR5007AL-01-EQUIP.jpg

Bien de mañana, Octubre, la Tauleta, José María Morales y el Doctor Ferran miran con ojos enlagañados, cabezas alborotadas y caras apelmazadas cómo unos espacios singulares se reparten escurridizos por el interior de un bosque urbano que acaba de surgir en el descampado donde hasta ayer se cultivaba polvo.
El nuevo auditorio y casa de cultura de Alfafar, desconfiado de su entorno, se construye como espacios introvertidos que buscan la referencia en sí mismos, cuidándose muy bien de no dejar de mirar al cielo que se asoma entre las ramas de los pinos y algarrobos que pimpollean por lo que quiere crecer como parque.
Desde el exterior, la construcción es solo parcialmente visible y busca dejar libre el solar para convertirlo en un bosque urbano, un entorno seminatural que le sirva de puerta.
Pero, ¿de dónde le viene esta vocación huidiza al edificio? Al Hofra, topónimo árabe que ha dado lugar a Alfafar, remite a un terreno con hoyos, de fosos… Su compañero de viaje lo descubrimos en los ullals, las surgencias de agua que afloran en la Albufera. Los primeros hacia abajo, los segundos sacando lo está guardado en la profundidad. Dos pistas que se desarrollan en una estrategia de movimiento que permite al auditorio, a las bandas de música, salas de reuniones, de exposiciones, a la galería Edgar Neville… establecer una relación de mutuo beneficio con el espacio que liberan en superficie.
El resultado es un conjunto de espacios singulares pensados específicamente para su uso, conectados por el bosque en el exterior y por una circulación oculta en su interior. Cada uno su mundo y la plaza para todos, bien pública. 

AR5007AL-02-EQUIP.jpg

AR5007AL-03-EQUIP.jpg

AR5007AL-04-EQUIP.jpg

AR5007AL-05-EQUIP.jpg

AR5007AL-06-EQUIP.jpg

AR5007AL-08-EQUIP.jpg

AR5007AL-07-EQUIP.jpg

IN06113CA-Caixa d’Arquitectes

06 113 CAIXA D’ARQUITECTES. BARCELONA. 2006 170M2
  News offices for the Caixa d´Arquitectes competition

IN6013CA-01-EQUIP.jpg
Alí$ia, els diners no són un problema
Relaxis! Em relaxo. Respiri profundament! Respiro profundament. Trepitjo amb força i zas!, ja sóc a dins. No n’hi havia per tant. M’assec a un tamboret giratori i espero, entretingut amb una mica de publicitat i baixos tipus d’interès, tot mirant-me en les parets polides, i tant que sí, molt lluents, que em retornen una imatge em sembla que mig engrandida. Aquí hi ha trucu. A mi em sembla que no sóc pas tan gros. Torno a donar una volta amb el tamboret i no puc evitar cridar allò de Jacinto, tres cañas, una de bravas y 35.000 euros. Marchaaando! Al fons em sembla sentir un popular oído cocina. Bé, la veritat és que la meva comanda de tres xifres, després de la canya i les braves, m’obliga a seure en un sofà levitador que em puja a un núvol que em relaxa. Relaaaaaxa. Una companya d’en Jacinto em parla de forma seductora i jo només puc assentir i fer quatre preguntes intranscendents. Bé, això és el que em creia, però mira per on que una d’elles va fer somriure l’Alí$ia, que és així com m’agrada recordar que es deia, i em va convidar a entrar a una gran butaca, sí entrar, que m’encerclava, a mi, a ella, i a algú més que prenia notes. I allà dins, tot tranquils, vàrem acabar de fer el que s’havia de fer i tots contents. Llavors, ja em va quedar clar que els diners, el que estrictament anomenem diners, no són un problema.

IN6013CA-02-EQUIP.jpg

IN6013CA-03-EQUIP.jpg

IN6013CA-04-EQUIP.jpg

IN6013CA-05-EQUIP.jpg

AR06006AX-Aretxabaleta

06 006 ARETXABALETA. ARETXABALETA. 2006 22.165M2
  Sports centre competition

AR6006AX-21-EQUIP.jpg

Hoy me he ido a bañar a la piscina del polideportivo. Ya nos dejan nadar en la de los mayores pero nos gusta más saltar en la pequeña, aunque a Andrés, el salvavidas, no le gusta mucho y nos dice cosas. Con Eki hemos ido a tomar el Sol, como hace su hermano mayor con sus amigos. Solo hay que abrir las puertas al lado de la piscina pequeña y salir al balcón. Hemos visto cómo jugaban abajo, en las pistas exteriores, pero nos hemos aburrido un poco y hemos vuelto al agua. Andrés se ha vuelto a enfadar y ha dicho que nos iba a llevar a la dirección. Por suerte no lo ha hecho, porque cuando pasa no nos deja secar y nos lleva al otro lado de los vestuarios, donde te hacen el carnet y renuevas los pases. Ahí en bañador se pasa mucha vergüenza. Al salir, hemos visto como Andrés entraba en las oficinas riéndose. Antes de llegar a la escalera y los ascensores hemos vuelto a ver al hermano de Eki y los otros, que estaban en las máquinas haciendo pesas y cosas de esas que hacen. Como aun teníamos tiempo, no hemos bajado y hemos cruzado la pista polideportiva por uno de los puentes que llegan hasta la otra grada. Hemos mirado hacia abajo como jugaban a baloncesto. Esta vez no hemos tirado ningún sipi. Hemos dado la vuelta por la parte de arriba de la grada, donde hay las placillas. Había niños de otro pueblo haciendo cosas, siempre vienen a menudo. No les hemos hecho mucho caso, hemos cruzado el otro puente y hemos bajado por la rampa. Me gusta bajar por la rampa y mirar a la calle. A veces, para despistar a Eki, bajo por la escalera del rellano sin que me vea y él sigue bajando por la rampa hablando conmigo, que ya no estoy. Hoy lo he vuelto a hacer. Al llegar abajo me he cruzado com el padre de Adirane y el de Hedoi que iban al trinquete. Eki me esperaba al otro lado, donde empieza la rampa. Siempre se enfada cuando lo dejo hablando solo, pero hoy estaba con Gabone y Naiara que venían a entrenar. Son mayores que nosotros y juegan al voleibol. Los del baloncesto ya se iban al vestuario. A la salida hemos pasado por debajo de los tornos sin que nos viera Domiku. Claro que saliendo no pasa nada, pero así igual se piensa que aun no hemos salido y nos va a buscar cuando cierre. Cuando ya no nos podia ver, al otro lado de los tornos, hemos ido al bar a comprar unas patatas y una cocacola. Como siempre, había unos mayores chillando y ocupando mucho sitio sentados en las mesas con las bolsas. Son un peñazo. Cuando hemos salido estaba lloviendo y nos hemos esperado mirando a los que jugaban en las pistas que quedan fuera pero debajo de la cubierta. Era aburrido. Los de las pistas que se mojan se iban al vestuario de fuera. Cuando llueve es un poco rollo pero ahora la calle pasa por el medio del pabellón y la cubierta és muy grande y aunque estés fuera no te mojas y puedes hacer cosas. Bueno, también hay un agujero que sí que llueve, y que moja los coches que pasan por la calle. Aquí para el autobús cuando venimos con el cole. Por el agujero también entra luz. Después nos hemos ido hacia el puente nuevo sobre el río pero como no paraba de llover nos hemos esperado justo a la entrada. Como mirábamos al cielo y seguía lloviendo hemos empezado a mirar al techo. Hay una vigas muy gordas hechas de muchos hierros y que son muy largas. Están encima de la pista pero también salen fuera. Nosotros estábamos debajo de una, bueno, estaba muy arriba porque está más arriba que la piscina y los puentes de la pista. Además, todas son distintas y tienen formas raras muy guays. Entonces uno de los abuelos del puente nos ha llamado. Creo que era el abuelo de Olarizu, Babil, pero no lo sé muy bien. Son el grupo de abuelos que se sientan en el mirador del puente y que a veces dicen que pescan. Nos a contado que las vigas gordas las hizo la gente del pueblo y que por eso son de hierro. És verdad que hay muchas fábricas de hierro. Nos ha dicho que antes de las fábricas de hierro la gente vivía más del campo y que se divertían también haciendo juegos distintos, pero que cuando construyeron el pabellón los quisieron recordar. Me he apuntado los deportes que nos ha dicho: soka-tira, tronza, aizkolaritza, harrijasoketa, lasto altxatzea, zaku lasterketa, gizon-proba, segalariak, txinga eroatea, y los palankari. Pues para cada una de las vigas se fijaron en uno de los deportes y por esos todas son distintas. Luego Babil nos ha explicado cada uno de los deportes señalando a la viga que le tocaba. A mí me sonaban casi todos y me imaginaba cómo cada uno se convertía en su viga. La tronza se me ha hecho un poco más difícil pero al final me lo he imaginado. Y me ha gustado. El próximo día le preguntaré que me repita la del levantador de piedras porque no la acabo de entender muy bien. Bueno, si no llueve seguramente el martes que viene volverán a estar en el puente, aunque si es el abuelo de Olarizu igual lo veo antes, porque viven cerca de casa.

AR6006AX-22-EQUIP.jpg

AR6006AX-23-EQUIP.jpg

AR6006AX-24-EQUIP.jpg

AR6006AX-25-EQUIP.jpg

AR6006AX-11-EQUIP.jpg

AR6006AX-07-EQUIP.jpg

AR6006AX-12-EQUIP.jpg

AR6006AX-08-EQUIP.jpg

AR6006AX-09-EQUIP.jpg

AR6006AX-10-EQUIP.jpg

AR06009GR-University of Granada

06 009 UNIVERSIDAD GRANADA. GRANADA. 2006 167.000M2
  University of Granada competition

AR6009GR-01-EQUIP.jpg

Construir una Vega de Vegas. La apuesta es clara, se trata de estudiar la Vega de Granada para identificar las características fundamentales que la definen y aplicarlas en el trazado y configuración del plan urbanístico para el nuevo campus de ciencias de la salud.
La Vega ha cambiado a lo largo del tiempo. Tanto los tipos de cultivo, siempre de regadio, como las infraestructuras asociadas a él, canales, acequias, brazales e hijuelas, le han ido dando diferentes caras, siempre siguiento un curioso crecimiento de Este a Oeste. 
Los tres cultivos históricamente predominantes han sido el cáñamo, dirigido a las necesidades de la marina mercante; la remolacha, utilizada para producir azúcar y que necesitó de la aparición de los ingenios azucareros; y el tabaco, que salpicó el paisaje de secaderos.
La infraestructura de regadío ha marcado tradicionalmente la parcelación. Trazados neolíticos caprichosos e informales fueron seguidos por  las geometrías ortogonales de los colonos romanos que dieron lugar a una parcelación también regular. Luego vinieron los canales sinuosos de los que penden perpendicularmente acequias, brazales e hijuelas. Sucesivamente pozos, molinos de agua y finalmente norias han ido apareciendo. Por último, hacer referencia a la huerta, construcción típica de la zona, donde las piezas principales son exteriores en forma de parterres, una placeta con un emparrado, filas o tiras de cipreses, árboles frutales, palmeras y un cenador.
Los cultivos, sus estructuras asociadas y la tipología del regadío han sido las principales configuradores del aspecto de la Vega de Granada.
Y entonces, después de observar cómo ha ido creciendo la Vega e identificar sus leyes hemos vuelto la vista hacia la zona prevista para el nuevo Campus Universitario de Ciencias de la Salud y lo hemos imaginado como el siguiente eslabón en el ineludible proceso de evolución de la Vega.
Los edificios salen de la parcelación que les ha tocado vivir. De nuevo de Este a Oeste se van trazando tres áreas donde asentar las cinco nuevas unidades de programa, siguiendo una parcelación que aprende de las tramas antiguas y las conecta mediante un canal central y principal y dos más limitando los lados largos del solar. Los trazos que se proponen quieren ser una pista para acompañar la configuración de los futuros edificios que pueden incluirlas como vías interiores o lucernarios, pues no se trata ni de límites parcelarios ni edificatorios. A la vez, da la pauta para crecer en altura en unas áreas o en otras. La referencia a los elementos presentes en la huerta dará la pauta para que cada unidad de programa, cada edificio, se adueñe de su espacio exterior.
Se trata de buscar una variación que acerque al conjunto a una configuración más propia de los crecimientos históricos de las ciudades que de los grandes asentamientos que aparecen de la noche al día. Evolución, de lo presente, frente a aparición desarraigada.

AR6009GR-02-EQUIP.jpg

AR6009GR-03-EQUIP.jpg

AR6009GR-04-EQUIP.jpg

AR6009GR-05-EQUIP.jpg

AR6009GR-06-EQUIP.jpg

AR6009GR-07-EQUIP.jpg

AR06043MF-Prototype of Centre for MAPFRE Automobiles

06 043 MAPFRE. ALCORCÓN. 2006 3.920M2
  Prototype of centre for MAPFRE Automobiles competition

AR6043MF-01-EQUIP.jpg

En 1935 el diseño automovilístico abandona abruptamente la investigación centrada en la aerodinámica. La razón aducida es que ésta hubiera llevado irremisiblemente a producir una única forma exterior: la óptima. Desde entonces la forma de los automóviles ha estado más marcada por las expectativas de los consumidores que por los avances de la ingeniería.
Supersqualo es un bólido que basa su aspecto aerodinámico menos en las exigencias de la ingeniería y más en la referencia al perfil fusiforme de los peces. Técnica sí, pero sin perder de vista la naturalidad del ser vivo. Supersqualo, Ferrari del 1956, es la pista para pensar el prototipo de Centro para MAPFRE Automóviles. Para desarrollarlo se parte de un triple análisis de la FORMA, la FUNCIÓN y la IMPLANTACIÓN del Centro.
La FORMA la da el sistema Squalo que propone estrategias escenográficas para diferenciar el Centro para MAPFRE Automóviles, singularizándolo y haciéndolo reconocible por sí mismo. Como motivo generador se toma la sección matriz del Supersqualo y se relee el significado de las líneas de su contorno. La sección exterior da el lenguaje para construir una escenografía exterior: adaptabilidad, prefabricación, singularidad. Una pieza tecnológica de aluminio construida en taller en tres tamaños distintos da la imagen singular y a su vez la flexibilidad para cumplir diferentes cometidos: banderola, altura de nave, transiciones. La sección interior remite a la adecuación perfecta de los interiores de los vehículos al cuerpo humano: comodidad, eficiencia, singularidad. Ésta construye escenografías interiores para adaptar la dimensión del contenedor a las actividades específicas de las personas, aportando materiales a la escala humana: cuero, madera, plástico, inoxidable.
La FUNCIÓN la da el sistema Ypsilon que construye una estructura industrial modular de pórticos y vigas ypsilon para conseguir un edificio contenedor flexible y que puede ser ejecutado con rapidez. Se consigue un espacio abierto en el que distribuir el programa con libertad permitiendo variantes dependiendo de las características de cada Centro.
La IMPLANTACIÓN en un lugar concreto se realiza a partir de combinar el sistema Ypsilon con el sistema Squalo. El primero da el contenedor modular de ejecución rápida. El segundo llega construido de taller y tiene encomendada la misión de dar la cara por fuera, escenografía exterior, y dar el ambiente a las actividades bajo cubierta, adaptando la escala de contenedor del edificio a las personas: escenografía interior.

AR6043MF-02-EQUIP.jpg

AR6043MF-03-EQUIP.jpg

AR6043MF-04-EQUIP.jpg

AR6043MF-11-EQUIP.jpg

AR6043MF-06-EQUIP.jpg

AR6043MF-07-EQUIP.jpg

AR6043MF-08-EQUIP.jpg

AR6043MF-09-EQUIP.jpg

AR6043MF-10-EQUIP.jpg

AR07008PA-Palma Interpretation Center

07 008 CENTRE INTERPRETACIÓ. PALMA DE M. 2007 6.900M2
  Interpretation Centre in Palma competition

AR7008PA-01-EQUIP.jpg

Mar Mediterráneo
Latitud: 39,35 N 
Longitud: 2,39 E
Palma de Mallorca
Mallorca
Archipiélago Balear
El nuevo Centro de Interpretación del Casco Antiguo de Palma y su conexión con el espacio libre público del Baluarte del Príncipe y la plaza Porta d’es Camp surge en la orilla del mar, y como tal se ha concebido.
El Centro de Interpretación quiere ser orilla y por ello se referencia a la frescura de lo que sucede a escasos 120 metros,…, al alborozo de unos niños que de cuclillas observan fascinados cómo las olas surcan la arena en torno a las conchas que cuidadosamente han ido depositando en el húmedo piso tras saciar su afán recolector de misteriosos objetos asombrosamente parecidos, asombrosamente diferentes.
El solar queda surcado por una oquedad diagonalmente atravesando la avenida Gabriel Alomar Vilallonga y llegando al Baluarte del Príncipe, estableciendo una conexión muy natural entre los dos elementos, de modo que el nivel de la conexión se erige en el nuevo plano de actividad de los tres centros a desarrollar. Desde el frente marítimo se accede a través de una suave rampa salvando 2m de desnivel. Al lado ciudad de la oquedad, parcialmente cubierta y exterior, queda el Centro de Acogida de visitantes y Centro de interpretación que aprovechando el desnivel entre el frente marítimo y la calle Joan Maragall propone un gran espacio de recepción y la conexión directa, a través de escaleras mecánicas y ascensores, con la calle Joan Maragall, desde la que también se puede acceder al centro directamente desde la ciudad. En este lado también se ubica la Sede Observatorio de Palma, independiente pero directamente relacionado con los otros dos centros.
Al lado mar de la oquedad se sitúa el Centro de Empresas e Innovación Comercial disponiendo los espacios más libres en la cota inferior y los más compartimentados a un nivel por encima de la calle del frente marítimo, pero apenas superando en altura a la calle Joan Maragall, de modo que se privilegian las vistas al mar desde la parte alta del solar.
En un nivel inferior se sitúa un gran aparcamiento para coches y autobuses que conecta directamente, a través de escaleras y ascensores, con los vestíbulos de los centros correspondientes.
Los fascinados niños, ahora habitantes del casco antiguo, ahora visitantes que pasean por las calles altas de la ciudad, ahora viajeros que sobrevuelan la ciudad y ahora usuarios que con la misma fascinación miran al cielo a través de las conchas, ven como la amalgama de piezas misteriosas, similares y peculiares, ahora dibujadas por Haeckel, cubren un espacio dinámico, interconectado y matizado dejando filtrar la luz del Mediterráneo entre sus nervaduras.

AR7008PA-02-EQUIP.jpg

AR7008PA-03-EQUIP.jpg

AR7008PA-04-EQUIP.jpg

AR7008PA-05-EQUIP.jpg

AR7008PA-06-EQUIP.jpg

AR7008PA-07-EQUIP.jpg

AR7008PA-08-EQUIP.jpg

AR7008PA-09-EQUIP.jpg

AR7008PA-10-EQUIP.jpg

AR07011SH-Shanghái 2010 Exhibition

07 011 SHANGHAI 2010 EXHIBITION. SHANGHAI. 2007 8.465M2
  Spanish Pavilion for Shanghai 2010 competition

AR7011SH-01-EQUIP.jpg

¿Dónde vas con mantón de Manila? Pués… La del Mantón de Manila es la historia de un viaje de ida que ahora vuelve al hilo de una canción. ¿Dónde vas con vestido chiné? Porque… el Mantón de Manila es la historia de un viaje y también es la historia de como culturas muy distantes en el tiempo y el espacio pueden comunicarse e intercambiar características. Una historia de culturas, y una historia comercial.
Mantón de Manila anuncia una sorprendente relación entre la tradición China más inmemorial y uno de los más castizos atavíos españoles. A la vez, muestra de forma auténtica cómo las rutas comerciales, las rutas marítimas que se abrieron en el siglo XV, sirvieron para mezclar culturas dejando bien claro que para enriquecer lo propio no hay como abrirse a lo ajeno.
El Mantón de Manila traza un viaje que se inicia en China quizá 3.000 años antes de Cristo, cuando, en el ámbito de la cultura Yǎngsháo wénhuà, tenemos datados los primeros trabajos con seda, y que ahora quiere desembarcar en la Exposición Universal de Shangái 2010 para, después de un periplo bien intercultural, escenificar un retorno al lugar de donde partió.
La historia de este periplo se inició con una tecnología antiquísima que sin destruirlos extrae los hilos de los capullos elaborados por los gusanos de seda. A partir de ahí una técnica artesanal convirtió esos hilos preciosos en mantones profusamente decorados con motivos florales y animales. Estos frutos del ingenio y sensibilidad humanos se convirtieron en productos que los mismos comerciantes chinos llevaron hasta Filipinas. En Manila fueron vistos por los comerciantes españoles del siglo XVI, que los describieron como compuestos de fina y no retorcida seda, blanca y de los más brillantes colores, lisas algunas, y otras bordadas con las más extrañas figuras, colores y modelos […]. De esta manera  no pudieron sustraerse a la tentación de incluirlos entre las mercaderías que seguían la denominada ruta de los Galeones de Manila. Esta travesía comercial cubría de dos a cuatro veces por año el trayecto entre Filipinas y Sevilla, vía Acapulco, en México, haciendo posible la llegada de productos chinos a la por entonces metrópoli española. Es por todo esto que una teoría defiende que el originariamente mantón chino de seda llegó a Sevilla siguiendo esta ruta. Otra teoría, un tanto legendaria, dice que llegó primero como cuadro de seda que por ser defectuoso era usado para empaquetar los fardos de tabaco. Una vez en tierra, estos cuadros eran divididos y las propias cigarreras les añadían unos insinuantes flecos para incluirlos en parte de su atuendo diario. Leyenda o no, esta segunda explicación enlaza perfectamente con otra realidad que, otra vez cantando, dice que a partir de la ópera Carmen, donde se retrata a las cigarreras sevillanas graciosamente ataviadas de mantones, ya estas prendas originariamente chinas pasarían a ser conocidas mundialmente como los mantones españoles o mantones de Manila. El mundo entremezclado y vuelto del revés, perfectamente hibridado y evolucionado… Donde los motivos florales crecen en dimensión y se adaptan a la flora autóctona con rosas, claveles, lirios, girasoles… y loto, sin perder jamás un aire oriental que le dio, da y dará ese exotismo que está en la base de su éxito. Porque, a fin de cuentas, este mantón de Manila quiere ir también a la Exposición Universal de Shangái 2010 A lucirse y a ver la verbena, y quizá no a meterse en la cama después.

AR7011SH-02-EQUIP.jpg

AR7011SH-03-EQUIP.jpg

AR7011SH-04-EQUIP.jpg

AR7011SH-05-EQUIP.jpg

AR7011SH-06-EQUIP.jpg

AR7011SH-07-EQUIP.jpg

AR7011SH-08-EQUIP.jpg

AR7011SH-09-EQUIP.jpg

AR7011SH-10-EQUIP.jpg

AR07021SZ-Shenzhen Mocape International Museum of Contemporary Art

07 021 SHENZHEN MUSEUM. SHENZHEN. 2007 21.900M2
  Museum Of Contemporary Art & Planning Exhibition competition

AR7021SZ-01-EQUIP.jpg

In search of light and for the people: an enormous space for art
We are in Shenzen, since the late 70’s has been one of the world’s most vigorous growing cities. The eighth world’s highest skyscraper is part of the city’s skyline, and it is easily to spot quite a few more higher than 200 m. Still growing, both the city and its buildings. Shenzhen defines itself by growing. It is a city with people that lives for action.

IN SEARCH OF LIGHT
The proposal for the Museum of Contemporary Art and Planning Exhibition, MOCAPE, is a promenade of the building itself towards the light, like a metaphor of the city’s endless activity in the manner of a spiral that aims to create a space for contemplation that draws its concept from the dynamic character of Shenzhen.

PILE THE SCHEME
In Shenzhen the land is a precious asset that one needs to share. Given that, it is not a surprise the dimension of the area to be built, which is smaller than the area needed to fulfil the museum necessities. In that situation the more natural strategy seems to build upwards, piling the program. Once decided to organize the scheme overlapping floors  the next fundamental step is to decide which is the most suitable light needed and how to get this light to perform successfully in the museum.

SPIRAL AND ROOFLIGHT
In order to properly light a museum the tradition asks to use light coming from the ceiling. If you want to use roof light to pull light into a building with several levels overlapped you must find the way to connect them with the sky through the ceiling. The technique used in this proposal is to separate the different levels and treat them as independent buildings. The natural way to articulate the relation between different parts in different levels that aim to go upwards is the spiral. This proposal recalls different strategies already used in other museums, specially that of the spiral in the New York Guggenheim Museum by Frank Lloyd Wright, extending this idea to the whole museum space in the proposal for MOCAPE.
The visitors, the people, enter the building by being lifted immediately to the upper level and inviting them to gently descend through the different exhibition spaces. This type of circulation offers both the speed and maximum efficiency of the lifts and the possibility to stroll down the museum promenade style following the path of the spiral. Thanks to the lifts, every exhibition space, every ramp, can be visited independently from the other areas of the museum.

INVITATION TO THE CITY
To establish a relation with the city and its urban surroundings, the proposal for MOCAPE takes advantage of the spiral structure to ascend and at the same time offer an access for the people to enter the core of the building, which is a courtyard planted with Chinese white pine (Pinus armandii) and spotted with sculpture gardens that allow the light to access the underground areas and make an easy path to and from the car park for the visitors to use.
The façade to the city shows a casted wall, an ornamented skin that changes in its way up announcing the precious interior. The casting allows the light to create shadows that texturize the walls and helps to stress the change of the daylight.

STRUCTURE AND LIGHT
The proposal for the structure starts from a research on big span concrete structures. The exhibition spaces are devised as concrete bridges with concrete walls and a structure of concrete beams for the ceiling and floor that helps to control the light.

AR7021SZ-02-EQUIP.jpg

AR7021SZ-03-EQUIP.jpg

AR7021SZ-04-EQUIP.jpg

AR7021SZ-05-EQUIP.jpg

AR7021SZ-06-EQUIP.jpg

AR7021SZ-07-EQUIP.jpg

AR7021SZ-08-EQUIP.jpg

AR7021SZ-09-EQUIP.jpg

AR7021SZ-10-EQUIP.jpg

AR7021SZ-11-EQUIP.jpg

AR7021SZ-12-EQUIP.jpg

AR7021SZ-13-EQUIP.jpg

AR7021SZ-14-EQUIP.jpg

AR7021SZ-15-EQUIP.jpg

AR06011GS-Galactic Suite: Earth Technical

06 011 GS EARTH TECHNICAL. RONDE IS. 2008 40.130M2
  Technical and training area of the GS Spaceport design development

AR6010GS-01bTEC_EQUIP.jpg

01-TECHNICAL AREA: THE CONCEPT

The technical and training area of the galactic suite spaceport is planned on the north end of isle de Caille, in a flat area that the topography is leaving between some volcanic hills of black stone. The buildings are conceived as stretched threads merging with the existing topography to establish levels of activity in different heights considering the different parts of the program: maintenance, arrival, training, administration, headquarters, relaxing-eating.
Closer to the sea line it is placed the technical building for parking and maintenance of the spaceships and jets as well as the entrance building to the complex and the rooms where the space tourist will finally dress up and get on the GSSS that will bring him up to orbit.
On a higher level there is the training area with all the installations for physical training and medical services. Close to it there will be the dining quarters, cafeterias, lectures halls and relaxing areas.
The headquarters for the galactic suite staff will be placed together with the attitude control for the gssr in another building, overseeing all the rest, and with a press area with lookout.

The technical and training area of the galactic suite spaceport is planned on the north end of isle de Caille, in a flat area that the topography is leaving between some volcanic hills of black stone. The buildings are conceived as stretched threads merging with the existing topography to establish levels of activity in different heights considering the different parts of the program: maintenance, arrival, training, administration, headquarters, relaxing-eating.Closer to the sea line it is placed the technical building for parking and maintenance of the spaceships and jets as well as the entrance building to the complex and the rooms where the space tourist will finally dress up and get on the GSSS that will bring him up to orbit.On a higher level there is the training area with all the installations for physical training and medical services. Close to it there will be the dining quarters, cafeterias, lectures halls and relaxing areas.The headquarters for the galactic suite staff will be placed together with the attitude control for the gssr in another building, overseeing all the rest, and with a press area with lookout.

02-TECHNICAL AREA: THE CONSTRUCTION
Sustentation system: Isle de Caille is mainly made of volcanic rock whereas it will be easy to fund any structure decided. A further study on the ground composition will be undertaken in order to decide the final technique for funding. Concerning the runway, being no place for the a 2500 meters length runway on the ground it is placed on the sea in between the two islands close to the coastline where the depth is less than 10 meters. Considering offshore foundations, alternative techniques to reinforced concrete caissons will be developed.
Structure system: the four buildings are conceived as long span structures with steel tubular beams and tubular composed steel tubular columns every 60 meters. The section of the building lets the northern natural light in.
Enveloping system: the roof is composed by several layers of steel plates, thermical isolation and finishing of zinc. Jumps in the section are glassed,  the same as the façade facing the runways and the open-air patios between the buildings.
Finishing system: the interiors will be
Installations system: the building is conceived to maximize the passive systems for conditioning the air through a sustainable study that takes advantage of ground mass to low the temperatures and the humidity. Therefore a minimum energy will be employed on this purpose. Strong installations systems will be necessary in the hangars concerning the maintenance of the spaceships and jets.

AR6010GS-06_EQUIP.jpg

 

AR6010GS-07_EQUIP.jpg

AR6010GS-04TEC_EQUIP.jpg

AR6010GS-05TEC_EQUIP.jpg

AR6010GS-06TEC_EQUIP.jpg

AR6010GS-07TEC_EQUIP.jpg

AR6010GS-Galactic Suite: Earth Recreational

06 012 GS EARTH RECREATIONAL. RONDE IS. 2008 19.800M2
  Recreational area of the GS Spaceport design development

AR6010GS-01bREC_EQUIP.jpg

01-EARTH RECREATIONAL: THE CONCEPT
The recreational area of the galactic suite space-resort is planned in the southern side of Ronde Island with a strong topography that provides the best views over the technical and training area on the other side of the channel. The buildings are understood as  big caves that dig into the ground and let the natural light bath the interior through huge holes on the top of these concrete structures. The complex is then conceived as an agglomeration of these structures each of them is accommodating big room for one of the recreational activities.  The entrance hall and shops are placed on the ground floor by pedestrian path and the road and parking for electrical cars. From there the visitor can access the some rooms on this floor with  conference halls as well as restaurants and cafeterias and lookouts. The upper floor is dedicated to other rooms with the different halls of the museum, the kids space lab, simulator halls, planetarium and 3d cinema.

02-EARTH RECREATIONAL: THE CONSTRUCTION
Sustentation system: Ronde Island has rock layer not very deep into the ground whereas it will be easy to fund any structure decided. A further study on the ground composition will be undertaken in order to decide the final technique for funding.
Structure system: the buildings are conceived as concrete caissons that are caved into the ground to provide inertia.
Enveloping system: the structural walls are also the enveloping system from sides. The top of the walls are not continous but they deploy a set of beams in several directions that let the light in at the same time that provide smaller span structures to build the glassed roof that covers each module.
Finishing system: the interiors will be warm and light to provide homogeneous illumination for the museum and  simulators areas. Restaurants and cafeterias will be finished with glass and steel to accompany the space tourist in his futuristic trip.
Installations system: digging into the ground the building maximizes the passive systems for conditioning the air through a sustainable study that takes advantage of ground mass to low the temperatures and the humidity. Therefore a minimum energy will be employed on this purpose.

AR6010GS-02REC_EQUIP.jpg

AR6010GS-03REC_EQUIP.jpg

AR6010GS-04REC_EQUIP.jpg