Interview with Xavier Claramunt, founder of EQUIP

2009-09-29_INFONOMIA_eng.jpg
>download

In 1990, Xavier Claramunt founded ADD+, a multidisciplinary company now called EQUIPxavierclaramunt. Its main lines of work are Architecture, Industrial Design, Jewellery and the more novel “Respostes” (“Answers” in Catalan). The latter seeks to answer questions from clients that wish to take on new challenges. During Renacer 07, Xavier Claramunt presented the project Galactic Suite, a hotel in space, underlining the need to reinvent the way we see things, approach people and act without any hang-ups and by offering proposals. This is all done from the LAB, the place where the unknown is prepared, a kind of “pre-season” where new ideas are planned. Any idea is valid, even mistakes are positive, as they accumulate experience.

How have the Sea Suite and Galactic Suite projects evolved? Have your goals been accomplished?
Both projects are up and running. Galactic SUITE is much more advanced. We have found part of the funding and are now building a pilot room. The Sea Suite is on stand by due to a legal problem. The inertia of Galactic Suite has spawned new projects such as galacticsuiteHIMALAYAS, the development of a hotel on the summit of the Himalaya mountain range, galacticsuiteNEARESPACE, which consists of the development of a reusable inflatable aircraft to initially house 6 passengers and one crew member at a height of 40 km, in the so-called “near-space” area, where passengers can observe deep space and a considerable curvature of the horizon, or galacticsuiteMOONrace whose mission is to land on the moon and travel 500 metres and send images and data of the Moon back to Earth.

Has the design of projects for the “luxury” sector been affected in this period of global crisis? Is the well-off client of today the same as yesterday?
Basically, things move more slowly. The luxury sector has changed very little.

Has the work done at LAB had to adapt to the crisis? How do they see the future at LAB?
The thing is that as there is less funding you can do fewer things. In our case everything slows down. But the LAB is still the cornerstone of research in our company, which is undoubtedly even more important in times of recession. They adapt proposals to the new situation and harder times, giving rise to new projects that reinvent our times and even lead us to rethink our profession.

What are your short- and medium-term goals? What decisions have been taken to tackle the crisis (cost reduction, expansion)?
We have gone for two very clear things. One is all-out internationalisation. Promoting our offices abroad, which is why we have opened branches in China, Dubai and Mexico. Our whole volume of work in architecture is in these countries. Internationalisation is a very good option for Spanish companies from our sector. There is enough talent in Spain, but the situation of wellbeing has led professionals to rule out opening new markets abroad. Secondly, diversification. Opening up new fronts in design with galacticsuiteDesign to offer conceptualisation and design services for the space industry, and in consultancy with Respostes to realise what you do best, draw quality from it and generate a product.

At this moment in time many clients will be asking questions. You have a section called “Respostes” (Answers). In general, what advice would you offer those who are concerned?
“EQUIP RESPOSTES” (Answers in Catalan) was conceived as an in-house tool, in the LAB, to realise what you do best, draw quality from it and generate a product. EQUIP RESPOSTES analyses the company, and together with it finds the question that has to be answered to find a solution. EQUIP RESPOSTES does not give answers, it encourages the actual company to generate them through in-house work with its own teams. EQUIP RESPOSTES gets the team members of the actual company to think about their dynamics, adding a critical distance that opens the eyes of the stakeholders and guides them towards a fresher and revamped vision. My advice boils down to two very simple things. One is to think about what we do best and make this question and its answer the driving force behind our company. And secondly, believe in yourself enough to nurture your self-esteem so that it will give you that energy, call it pride if you want, that will drive you on towards your goals.

Entrevista a Xavier Claramunt, fundador d’EQUIP

2009-09-29_INFONOMIA_cat.jpg
>download

El 1990, Xavier Claramunt va fundar ADD+, una empresa multidisciplinar avui anomenada EQUIPxavierclaramunt. Principalment, les seves línies de treball són l’Arquitectura, el Disseny Industrial, la Joieria i la més nova, “Respostes”. Aquesta última tracta d’oferir respostes a les preguntes d’aquells clients que volen assumir nous reptes. Durant el Renacer 07, Xavier Claramunt va presentar el projecte Galactic Suite, un hotel a l’espai, on va emfatitzar la necessitat de reinventar-se en la forma de veure les coses, apropar-se a la gent i actuar sense complexes i de manera propositiva. Tot això des del LAB, lloc on es prepara allò que es desconeix, una espècie de “pretemporada” on es projecten noves idees. Tota idea és vàlida, inclús els errors seran positius i acumularan experiència.

Com han evolucionat els projectes de Sea Suite i Galactic Suite? S’han acomplert els seus objectius?
Els dos projectes estan en marxa. Galactic Suite està molt més avançat. Hem trobat part del finançament i estem construint una habitació pilot. El Sea Suite, per un problema legal, està en “stand by”. Amb la inèrcia de Galactic Suite han nascut nous projectes com galacticsuiteHIMALAYAS, el desenvolupament d’un hotel al cim de la cadena muntanyosa de l’Himàlaia, galacticsuiteNEARESPACE que consisteix en el desenvolupament d’una aeronau reutilitzable inflable per allotjar inicialment a 6 passatgers i un tripulant fins una alçada de vol de 40km, a la zona anomenada “near-space”, on els passatgers podran observar el fons de l’espai en negre i una considerable corbatura de l’horitzó, o galacticsuiteMOONrace que té com a missió allunitzar un robot en la superficie de la Lluna capaç de recòrrer 500 metres i enviar imatges i dades de la Lluna a la Terra.

S’ha vist afectat el disseny de projectes pel sector “luxe” en aquest període de crisis global? El client amb diners és el mateix d’ahir?
Bàsicament el que passa és que les coses van més lentament. El sector del luxe és un sector que ha canviat molt poc.

El treball realitzat al LAB ha patit la necessitat d’adaptació a la crisis? Com veuen el futur des del LAB?
El que passa és que com hi ha menys finançament, pots fer menys coses. En el nostre cas tot es ralentitza. Però el LAB continua sent la base d’investigació de la nostra companyia, que sens dubte encara és més important en èpoques de recessió. S’adapten les propostes a la nova situació i a les noves perspectives de dificultat, apareixent nous projectes que reinventen el moment i arriben fins la revisió de la nostra pròpia professió.

Quins són els seus objectius a curt i mig termini? Quines decisions han pres per fer front a la crisis (reducció de despeses, creixement)?
Nosaltres hem optat per dues coses molt clares. Una és la internacionalització de manera contundent. Potenciar les nostres oficines a l’exterior i per això hem obert oficines a Xina, Dubai i Mèxic. Tot el nostre volum de treball en arquitectura està en aquests països. La internacionalització és una sortida molt bona per a les empreses espanyoles del nostre sector. A Espanya hi ha talent suficient, però el benestar no ha afavorit que els professionals busquin nous mercats a l’estranger. En segon lloc, la diversificació. Obrir nous fronts en disseny amb galacticsuiteDesign per oferir serveis de conceptualització i disseny per a la indústria de l’espai, i en consultoria amb Respostes per aprendre què saps fer, extreure’n una qualitat i generar un producte.

En aquests moments seran molts els clients que es formulin preguntes. Vostès tenen una secció anomenada “Respostes”. En general, quins consells donaria als més inquiets?
EQUIP RESPOSTES va néixer com una eina d’ús propi, al LAB, aprendre què saps fer, extreure’n una qualitat i generar un producte. EQUIP RESPOSTES analitza la companyia i conjuntament amb ella troba la pregunta que ha de ser resposta per trobar una solució. EQUIP RESPOSTES no dóna respostes sinó que incita a que la pròpia companyia les generi a partir d’un treball intern amb els seus propis equips. EQUIP RESPOSTES provoca que els membres dels equips de la pròpia companyia es preguntin el perquè de les seves dinàmiques, afegint una distància crítica que obri els ulls dels mateixos implicats a una visió renovada i fresca. El que aconsello són dues coses molt senzilles. Una és pensar què és allò que sabem fer bé i fer d’aquesta pregunta i la seva resposta, el pivot. En segon lloc, creure’s-ho el suficient perquè la nostra autoestima creixi i ens doni aquesta energia, anomenem-la orgull, i que ens farà caminar o canviar cap a on volem.

Entrevista a Xavier Claramunt, fundador de EQUIP

2009-09-29_INFONOMIA_cas.jpg
>download

En 1990, Xavier Claramunt fundó ADD+, una empresa multidisciplinar hoy llamada EQUIPxavierclaramunt. Principalmente, sus líneas de trabajo son la Arquitectura, el Diseño Industrial, la Joyería y la más novedosa “Respostes” (“respuestas” en catalán). Esta última trata de ofrecer respuestas a las preguntas de aquellos clientes que quieren asumir nuevos retos. Durante el Renacer 07, Xavier Calaramunt presentó el proyecto Galactic Suite, un hotel en el espacio, enfatizando la necesidad de reinventarse en la forma de ver las cosas, acercarse a la gente y actuar sin complejos y de manera propositiva. Todo ello desde el LAB, lugar en lo que se prepara aquello que se desconoce, una forma de “pretemporada” donde se proyectan nuevas ideas. Toda idea es válida, incluso los errores serán positivos y acumularán experiencia.

¿Cómo han evolucionado los proyectos de Sea Suite y Galactic Suite? ¿Se han cumplido sus objetivos?
Los dos proyectos están en marcha. Galactic Suite está mucho más avanzado. Hemos encontrado parte de la financiación y estamos construyendo una habitación piloto. El Sea Suite, por un problema de legalización está en “stand by”. Con la inercia de Galactic Suite han nacido nuevos proyectos como galacticsuiteHIMALAYAS, el desarrollo de un hotel en la cima de la cadena montañosa del Himalaya, galacticsuiteNEARESPACE que consiste en el desarrollo de una aeronave reutilizable inflable para alojar inicialmente a 6 pasajeros y un tripulante hasta una altura de vuelo de 40km, en la zona llamada “near-space”, donde los pasajeros podrán observar el fondo del espacio en negro y una considerable curvatura del horizonte o galacticsuiteMOONrace que tiene como misión alunizar un robot en la superficie lunar capaz de recorrer 500 metros y enviar imágenes y datos de la Luna a la Tierra.

¿Se ha visto afectado el diseño de proyectos para el sector “lujo” en este periodo de crisis global? ¿El cliente adinerado es el mismo de ayer?
Básicamente, lo que pasa aquí es que las cosas van más lentamente. El sector del lujo es un sector que ha cambiado muy poco.

¿El trabajo realizado en LAB ha sufrido la necesidad de adaptación a la crisis? ¿Cómo ven el futuro desde LAB?
Lo que ocurre es que al haber menos financiación, puedes hacer menos cosas. En nuestro caso todo se ralentiza. Pero el LAB continua siendo la base de investigación de nuestra compañia, que sin duda aun es más importantante en epocas de recesion. Se adaptan las propuestas a la nueva situación y a las nuevas prespectivas de dificultad, apareciedo nuevos proyectos que reinventan el momento y llegan hasta la revision de nuestra propia profesión.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo? ¿Qué decisiones han tomado para afrontar la crisis (reducción costes, expansión)?
Nosotros hemos optado por dos cosas muy claras. Una es la internacionalización de manera contundente. Potenciar nuestras oficinas en el exterior y por ello hHemos abierto oficinas en China, Dubai y México. Todo nuestro volumen de trabajo en arquitectura está en estos paises. La internacionalización es una salida muy buena para las empresas españolas de nuestro sector. En España hay talento suficiente, pero el bienestar no ha favorecido que los profesionales busquen nuevos mercados en el extranjero. En segundo lugar, la diversificación. Abrir nuevos frentes en diseño con galacticsuiteDesign para ofrecer servicios de conceptualización y diseño para la industria del espacio, y en consultoria con Respostes para aprender qué sabes hacer, extraer de ello una cualidad y generar un producto.

En estos momentos serán muchos los clientes que se formulen preguntas. Ustedes tienen una sección llamada “Respuestas”. ¿En general, qué consejos  daría a los inquietos?
“EQUIP RESPOSTES” (“respuestas”, en catalán) nació como herramienta de uso propio, en el LAB, aprender qué sabes hacer, extraer de ello una cualidad y generar un producto. EQUIP RESPOSTES analiza la compañía y conjuntamente con ella encuentra la pregunta que ha de ser respondida para encontrar una solución. EQUIP RESPOSTES no da respuestas sino que incita a que la propia compañía las genere a partir de un trabajo interno con sus propios equipos. EQUIP RESPOSTES provoca que los miembros de los equipos de la propia compañía se pregunten el porqué de sus dinámicas, añadiendo una distancia crítica que obra los ojos de los propios implicados a una visión renovada y fresca. Lo que aconsejo son dos cosas muy sencillas. Una es, pensar qué es lo que sabemos hacer bien y hacer de esta pregunta y su respuesta el pivote que lidere nuestra empresa. Y en segundo lugar, creérselo lo suficiente para nuestra autoestima crezca y nos de esa energía, llamémosle orgullo, que nos hará caminar o cambiar hacia donde queramos.